За корпуса

Настояще и бъдеще на корпуса

Засега Отвъддунавският електронен корпус открива достъп за работа с ограничен брой диалектни текстове. Текстовете ще продължат постепенно да се допълват, докато бъдат обнародвани всички налични материали за отвъддунавските български говори. В окончателния си вид корпусът ще предлага материали от следните 38 селища: Афума̀ц, Атърна̀ц, Бребѐн-Съ̀рб, Бѝла, Бъилѐщ, Бълѐн-Съ̀рб, Каломфирѐщ, Караванѐц, Ча̀ку, Киселѐту, Кя̀жна, Чокънѐщ, Чо̀пля, Корлътѐщ, Котя̀на, Крънджѐн, Дръгинѐщ, Хота̀реле, Йепурѐщ, Извоа̀реле, Жила̀ва, Ликурѝчу, Милошѐщ, Мънъстѝря, Мъгурѐле, Плътърѐщ, Поя̀на Ма̀ре, Попѐщ-Леордѐн, Пу̀нтя де Грѐч, Спътърѐй, Стоенѐщ, Търго̀вище, Търна̀ва, Удѐн, Урзику̀ца, Влъдѝла, Ва̀ля Дра̀гулуй, Въръ̀щ. Когато всички текстове са публикувани и общият обем на присъстващите в тях езикови вариации стане известен, механизмът за търсене в корпуса ще бъде усъвършенстван. За повече подробности вж. раздел „Търсене“.

За създателите на корпуса

Този корпус е резултат от дългогодишната самоотвержена работа на много хора. Техните имена са изброени в раздел „Участници“, а извършеното от всеки един от тях е отбелязано на съответното място в информационните кутийки „Пояснения към текста“ (бутон i). Координатори на различните дейности през последния период от работата (2001–2013 г.) са проф. д-р Олга Младенова (Калгарски университет, Канада) и гл. ас. д-р Дарина Младенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Софтуерът и дизайнът на сайта са дело на инж. д-р Веселин Стойков (консултант на свободна практика, София, България). Английският вариант на корпуса е редактиран от Трент Портигал.

Финансиране

Работата по електронния корпус се финансира от грант на Канадския съвет за научни изследвания в областта на хуманитарните и обществените науки (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada).

Обратна връзка

Създателите на Отвъддунавския електронен корпус ще бъдат благодарни за всички критични бележки и препоръки относно корпуса, които биха им помогнали да отстранят неизбежните грешки, пропуски и неточности в него.

Диалектни текстове, достъпни на сайта (актуално състояние)

Легенда:
Да
Частично
Не
СелищеАудио запазеноАудио онлайнТранскрипция онлайнГлоси онлайн
Атърна̀ц
Афума̀ц
Бѝла
Бребѐн-Съ̀рб
Бъилѐщ
Бълѐн-Съ̀рб
Ва̀ля Дра̀гулуй
Влъдѝла
Въръ̀щ
Дръгинѐщ
Жила̀ва
Извоа̀реле
Йепурѐщ
Каломфирѐщ
Караванѐц
Киселѐту
Корлътѐщ
Котя̀на
Крънджѐн
СелищеАудио запазеноАудио онлайнТранскрипция онлайнГлоси онлайн
Кя̀жна
Ликурѝчу
Милошѐщ
Мъгурѐле
Мънъстѝря
Плътърѐщ
Попѐщ-Леордѐн
Поя̀на Ма̀ре
Пу̀нтя де Грѐч
Спътърѐй
Стоенѐщ
Търго̀вище
Търна̀ва
Удѐн
Урзику̀ца
Хота̀реле
Ча̀ку
Чо̀пля
Чокънѐщ

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Перспективи. Създатели на корпуса. Спонсор. Диалектология.

Website statistics: Currently 2 visitors are online. Unique visitors: 50142. Total visits: 1316473. Daily visits: 327.
Your visits: 96. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 19:20 GMT from 100.26.176.111. (idx=11)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020