Авторски права

Авторските права върху всички материали от този сайт са собственост на Олга Младенова и Дарина Младенова © 2001–2018. Изключение правят текстовете, картите и снимките, носители на авторските права на които са техните автори, изрично посочени, или които са на разположение в публичния домейн.

Отговорен за софтуера и дизайна на сайта (вкл. адаптацията за интернет на оригиналните текстови, звукови, снимкови и картографски материали) и собственик на авторските права върху тях е Веселин Стойков © 2011–2018.

Текстове и други части от сайта могат да бъдат копирани и използвани само за некомерсиални, научни или образователни цели, при което задължително се цитира източникът. Обемът на използваните материали не може да покрива целия сайт или значителни части от него.

Всички права върху Отвъддунавския електронен корпус са защитени от българския "Закон за авторското право и сродните му права" и канадския "Copyright Act".

Цитиране

Препоръчителните начини за пълно и съкратено цитиране на корпуса са:

Отвъддунавски електронен корпус. Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов, 2013 (http://www.corpusbdr.info, посетен на 15 януари 2014).
ОЕК 2013 (http://www.corpusbdr.info, посетен на 15 януари 2014).

Цитиране на сегмент от диалектните текстове:

Котяна, Олт 356: 14–18. В: Отвъддунавски електронен корпус. Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов, 2013 (http://www.corpusbdr.info, посетен на 15 януари 2014).
Котяна, Олт 356: 14–18. В: ОЕК 2013 (http://www.corpusbdr.info, посетен на 15 януари 2013).

където Котяна е името на отвъддунавското село, в което е направен записът, Олт е името на окръга, в който се намира селото, 356 е уникалният номер на темата, съдържаща текста, който се цитира и 14–18 са редовете, на които е разположен цитираният текст.

Цитиране на придружителен интерпретативен текст:

Младенова, О. Въздействие на българо-румънското двуезичие върху отвъддунавските говори. В: Отвъддунавски електронен корпус. Допълнение към Българските говори в Румъния от Максим Младенов, 2013 (http://www.corpusbdr.info, посетен на 15 януари 2014).
Младенова, О. Въздействие на българо-румънското двуезичие върху отвъддунавските говори. В: ОЕК 2013 (http://www.corpusbdr.info, посетен на 15 януари 2014).

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Отвъддунавски корпус. Авторски права. Начин на цитиране. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 50140. Total visits: 1316400. Daily visits: 327.
Your visits: 30. Your last visit was on 19 Jul 2024 (Fri) at 17:57 GMT from 100.26.176.111. (idx=13)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020