За диалектните текстове

В този раздел са представени диалектните текстове от отвъддунавските села, записани на магнитофонна лента през 1962–1975 г. Текстовете са в транскрипция, съпроводена, ако магнитофонната лента се е запазила до наши дни, от съответния дигитализиран звукозапис. Принципите на транскрипция са приетите в българската диалектология (Стойков, С. 1993: 41–44). Тяхното отношение към международния стандарт IPA се обяснява в раздел „За транскрипцията“.

Текстовете са включени в корпуса в реда, в който е правен всеки от записите. За удобство на читателите те са разделени тематично, като всяка тема е озаглавена и означена с трицифрено число [nnn], а вътре в темата редовете са номерирани. Предпочитаният начин на цитиране на диалектен текст от Отвъддунавския корпус е описан в раздел „Авторски права“.

Участниците в обработката на текстовете от дадено селище се идентифицират в информационната кутийка „Пояснения към текста“ (бутон i).

Общите сведения за селото и представения в него говор са изнесени пред диалектните текстове, записани в него.

Ударението върху името на селището и на съответния румънски административен окръг е само за информация на читателите и не е част от тези имена нито в тяхната румънска, нито в българската им версия.

??

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

За отвъддунавските селища. Текстове, записани в отвъддунавските селища през 1962-1975 г. Аудиозаписи. Транскрипции. Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 20627. Total visits: 529404. Daily visits: 261.
Your visits: 81. Your last visit was on 17 Jan 2019 (Thu) at 08:59 GMT from 100.24.46.10. (idx=500)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018