Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 25153. Total visits: 718151. Daily visits: 292.
Your visits: 34. Your last visit was on 30 Mar 2020 (Mon) at 22:37 GMT from 3.235.24.23. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020