Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 23303. Total visits: 628746. Daily visits: 270.
Your visits: 24. Your last visit was on 13 Nov 2019 (Wed) at 23:35 GMT from 3.231.226.211. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2018. Last updated 27.08.2018