Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 26604. Total visits: 800471. Daily visits: 313.
Your visits: 50. Your last visit was on 12 Jul 2020 (Sun) at 06:22 GMT from 34.229.119.29. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.5 © 2008-2020. Last updated 10.01.2020