Моля, изпращайте коментари и въпроси, свързани с този уеб сайт, на e-mail адреса на авторите:

info(at)corpusbdr(dot)info

© Олга Младенова & Дарина Младенова 2001-2018

Диалектология.

Website statistics: Currently 1 visitor is online. Unique visitors: 17559. Total visits: 430162. Daily visits: 244.
Your visits: 20. Your last visit was on 25 Apr 2018 (Wed) at 14:43 GMT from 54.198.164.83. (idx=15)
Powered by Vssoft Engine 12.4 © 2008-2018.